Pastry Chef Kelly Helgesen of Lula Cafe - Chicago, IL

Caroline Hatchett