Day One of the 2017 International Chefs Congress

Tessa Hutchcroft, Neely Johnson, Igor Khodzinskiy, Tayler Smith