Chef Zoe Schor of Split-Rail | Chicago

Caroline Hatchett