Chef Thomas Allan, Pastry Chef Jiho Kim, and Sommelier Courtney Weiland of The Modern | New York, NY

Caroline Hatchett