Chef Shigeyuki Tsunoda and Sommelier Damon Cohen of Noda | New York, NY

Antoinette Bruno