Chef Scott Cawley of Otis | Brooklyn, NY

Alexa Bendek