Chef Kostantine Tihonov and Sommelier Nicolas Prieto of Grand Hyatt | New York

Caroline Hatchett