Chef Emma Bengtsson and Sommelier Sarah Blau of Aquavit - New York, NY

Aliza Eliazarov