Chef Alex Baker of Yves | New York, NY

Alexa Bendek