Butcher Tim Forrester of Harlem Shambles - New York, NY

Aliza Eliazarov