Bartender Patrick Smith of The Modern | New York, NY

Caroline Hatchett