Bartender Natasha David at Nitecap - New York, NY

Aliza Eliazarov