Mixologist Gen Yamamoto of Brushstroke - New York, NY